top of page

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

WIE IS WIE?


Goede afspraken maken goede vrienden. Deze website, inclusief sub domeinen en de aangeboden diensten,

wordt beheerd door Which Mountain? vzw.
Which Mountain? vzw, met maatschappelijke zetel in;
Papenakkerstraat 49
3200 Aarschot, BE
Ingeschreven met ondernemingsnummer 0725.723.811,

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de websites www.downthehill.be & www.whichmountain.be
Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op

onze diensten. Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festivalticket

op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als koper.
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze tekst regelt ieder gebruik van de website, inclusief de diensten die via de website worden aangeboden.

Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden,

of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.
Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze Algemene Voorwaarden, kunnen we jou enkel aanraden er

geen gebruik meer van te maken.


Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval

zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden

slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.
Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in,

dus inclusief onze verkoopsvoorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy en Proclaimer.


Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft

tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit

tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze

Algemene Voorwaarden.


Gebruik van de website


Iedere gebruiker van onze website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is.

Onze website is te bezoeken op ‘as is’-basis, dus zonder enige (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde. Uiteraard bieden

we jou geen website aan zonder dat we alle nodige en redelijke maatregelen hebben genomen die de goede werking en veiligheid

van onze websites garanderen. Toch kunnen we geen absolute garanties geven. Het is dus mogelijk dat de gebruiker schade lijdt ten

gevolge van ‘errors’ en/of virussen of gelijkaardige schadelijke componenten die onze website en/of servers teisteren.

We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.


Daarnaast wordt de website aangeboden op ‘as available’-basis. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de

toegankelijkheid van onze website en de aangeboden diensten. We zullen steeds alle redelijke maatregelen nemen om het risico

van storingen en/of onderbrekingen tot een minimum te beperken, maar zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge

van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.


Het is mogelijk dat bepaalde inhoud via onze website kan worden gedownload. Iedere download van onze website is steeds op

eigen risico en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder

de verantwoordelijkheid van gebruiker.


Gebruikers en derden moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen. Stel

dat een dergelijke handeling de goede werking en/of het veilige karakter van onze website (inclusief diensten) in het gedrang

brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze website leidt, is de verantwoordelijke persoon als enige persoonlijk en

integraal aansprakelijk voor iedere veroorzaakte schade. Indien de verantwoordelijke persoon een gebruiker is, heeft hij een vrijwaringsplicht ten aanzien van Which Mountain? vzw.


Tot slot bevat onze website heel wat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder

de feitelijke controle van Which Mountain? vzw staan. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we

(impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid

aan te klikken en te bezoeken door de gebruiker. Which Mountain? vzw is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit

voortvloeit.


Informatie op onze website


Which Mountain? vzw besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de

nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een

middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.


Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet

volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge

van handelingen die de gebruiker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website ook informatie

en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet Which Mountain? vzw, zijn zelf verantwoordelijk voor

de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de

website plaatsen.


Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde

partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat

we de gepaste maatregelen kunnen nemen.


WAT MET MIJN PRIVACY?


Iedere gebruiker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen

worden verricht, bijvoorbeeld na registratie. Afhankelijk van de kwaliteit van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon

geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.


Aangezien wij privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk vinden, hebben wij de moeite genomen om jou op

de meest uitgebreide wijze te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die wij verrichten. Wij verwijzen je dan ook graag door naar ons Privacy Beleid.


Intellectuele eigendom


Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele

eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime

categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het

auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.

Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere

handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of

merkenrecht. Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud.

Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden

gebruikt. Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

 

Toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming

met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.
Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door Which Mountain? vzw moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.
Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou. Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere

problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven.

Dit kan op emailadres info@pukkelpop.be. Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien.


FESTIVALTICKET NODIG?


Dit zijn onze VERKOOPSVOORWAARDEN:


Wat biedt Down The Hill jou aan?
Afhankelijk van wat je nodig hebt als bezoeker, kunnen wij je het volgende aanbieden;


FESTIVALTICKET, COMBI / VRIJDAG / ZATERDAG; dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het festivalterrein. Dit festivalticket moet je aan de DTH-check-in aan

de ingang van het festivalterrein ruilen voor een festivalbandje. Enkel met dit festivalbandje krijg je toegang tot het festivalterrein.


FESTIVALTICKET + CAMPING; dit ticket is een speciaal ticket dat je zowel toegang geeft tot het festival & de camping.


TOKEN VOUCHER; Deze voucher kan je online tot enkele dagen voor het festival aankopen op onze website en ter plaatse aan

de DTH Check-in tegen Token tickets inruilen. €1,5 / Token


Met jouw festivalticket krijg je toegang tot de gehele programmatie op de door jou gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze staan vermeld op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen, servicekosten).


Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.


Hoe een ticket reserveren?


De enige manier om aan een geldig ticket te komen is via onze officiële verkoop website; www.downthehill.be
Al enkele jaren worden wij, maar vooral onze bezoekers, geconfronteerd met de gevolgen van onofficiële verkoop (valse tickets,

woekerprijzen). Om teleurstellingen te vermijden, hebben we een aantal maatregelen genomen. Ben je benieuwd, wij informeren

je graag verder onder titel "Wat met onofficiële verkoop?". Wil je dus zeker zijn dat jouw geld een geldige toegang verschaft,

koop dan niet via de 'zwarte markt'. Merk je een onofficiële doorverkoop op, meld het ons en help zo onnodige gedupeerden

vermijden. 

Een toegangsticket voor vrienden, collega’s, familie et cetera (zogenaamde derden) bestellen, vormt geen probleem. Wij vragen

wel de naam van de eindgebruiker, voor de toegangscontrole, de geboortedatum van de gebruiker voor controle op het schenken

van alcohol aan minderjarigen, het geslacht van de gebruiker om het aantal en de aard van de sanitaire faciliteiten te kunnen

inschatten. De persoon of de firma die de bestelling doet, wordt dan beschouwd als de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor

het correct aanleveren van de informatie die wij vragen. Blessed by internet verkopen we onze tickets enkel online.

Om jou vooraf al iets meer informatie te geven over hoe de verkoop gebeurt, overlopen we graag - kort - alle stappen.

Neem alles even rustig door. Wij beloven, het wordt geen kruisverhoor.


Via www.downthehill.be/TICKETS kom je in onze verkoop pagina terecht.


Hier krijg je een eerste keuzescherm met volgende mogelijkheden:


• COMBI TICKET

• YOUTH COMBI TICKET (-16)

• FRIDAY TICKET

• SATURDAY TICKET
• 20 TOKEN VOUCHER (€30)
• 40 TOKEN VOUCHER (€60)


Stap 1: Selecteer je tickets In stap 1 bepaal je welk type en hoeveel tickets je wil bestellen. Per persoon kan je maximum vijf (5) toegangstickets bestellen. Kijk vooraf welke tickets we aanbieden om vergissingen in the heat of the moment te vermijden. Ook het aantal Token vouchers kan in deze stap worden aangeduid.
 

Stap 2: Vul je gegevens in. Om zeker te zijn dat je werkelijk bestaat, vragen we in deze stap jouw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de aankoop ben jij vanaf nu de opdrachtgever/koper.
Wij vragen niets meer dan jouw naam, leeftijd, geslacht, adres en emailadres voor het geval we jou moeten contacteren. Het is belangrijk dat de informatie die je ons verschaft strookt met de werkelijkheid. Zonder, bijvoorbeeld, een geldig emailadres kunnen we jou geen tickets doorsturen. Hier vragen we je ook expliciet onze Algemene Voorwaarden goed te keuren. De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacy Policy.

 

Stap 3: Kies een betaalmethode. We kunnen jouw bestelling enkel bevestigen na onmiddellijke betaling. Blijft de betaling uit dan gaan de tickets automatisch terug in verkoop.


Volgende betaalmethoden zijn mogelijk:

Maestro
Bancontact / Mister Cash
Mastercard
VISA
iDEAL (enkel voor klanten met een bankrekening in Nederland)


Om de veiligheid van je online transactie(s) te verzekeren, werken wij enkel samen met bovenstaande betalingspartners en

kredietkaartenuitgevers. Online betalingen worden uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem waardoor het risico op

verlies en/of diefstal van jouw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers.
 

Stap 5: Overzicht bestelling. Dit is de laatste stap in het bestelproces. Neem voldoende tijd om te checken of alle gegevens

correct zijn. Stel dat je toch een foutje hebt gemaakt, keer dan gewoon terug naar de vorige stap(pen) in de bestelprocedure

en corrigeer waar nodig.
 

Stap 6: Veilig betalen Problemen met jouw ticketreservatie kan je melden op info@downthehill.be. Vermeld steeds je naam,

adres en telefoonnummer zodat we je zo efficiënt en snel mogelijk kunnen helpen.


Alle bovenstaande stappen doorlopen?


De reservatie is definitief zodra de betaling is afgerond. Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw festivalticket niet terug betaalbaar, noch omwisselbaar is. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling is er geen reservatie.


Alle bestelde tickets worden je toegestuurd als ‘festivalticket’. Dit houdt in dat je een PDF bestand opgestuurd krijgt via e-mail.

Als koper ben je verplicht de email na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij

onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en

gemotiveerd gebeuren aan Which Mountain? vzw. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout

uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.


Het PDF-bestand moet je afprinten en geldt als enig geldig toegangsbewijs.
Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket wordt toegang verleend tot het evenement. De aanbieder moet in staat

zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket.
De houder van een gekopieerd festivalticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket

kan kopiëren.


Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?


Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing

omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt

uitgevoerd. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer

hebt op het herroepingsrecht van zodra Which Mountain? vzw de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt

onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.WAT MET ONOFFICIËLE VERKOOP?
Omdat wij al enkele jaren geconfronteerd worden met de gevolgen van valse tickets en tickets aan woekerprijzen, doen wij grote

inspanningen om dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. De enige manier om een geldig ticket te kopen, is via de officiële verkoop

website www.downthehill.be. De recente wet van 30 juli 2013 helpt ons door onrechtmatige doorverkoop strafrechtelijk te sanctioneren

(boetes tot €60.000). Het is verboden om jouw festivalticket en campingticket door te verkopen of aan derden te verschaffen, op welke

wijze dan ook en ongeacht of het om een commerciële of een andere redenen gaat. Geen enkele van de aangekochte tickets mogen

worden weggegeven via een wedstrijd, promotie of advertentie zonder dat Which Mountain? vzw hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming heeft gegeven. Om teleurstellingen te vermijden, raden we het gebruik van onofficiële verkoopkanalen dus ten stelligste af.

De kans is groot dat is jouw ticket geen toegang tot het festival geeft. Enkel onze officiële festivalpartners mogen, mits voorafgaande toestemming, wedstrijden organiseren waarbij Down The Hill tickets worden weggeschonken. Which Mountain? vzw heeft het recht om festivaltickets en campingtickets te annuleren zodra zij vaststelt dat tickets, ondanks het verbod, te koop worden aangeboden. Door de annulering wordt het ticket onbruikbaar, zelfs voor de initiële koper. De annulering geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling.

Alle kosten die het gevolg zijn van de annulering zijn voor rekening van de koper. De wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen heeft een aantal maatregelen ter onze beschikking gesteld om de onrechtmatige doorverkoop te verhinderen. Wij zullen niet aarzelen om deze (wettelijke) opties te ondernemen. Geef fraudeurs geen kans en help ons dit misbruik uit

de wereld te helpen. Ben je op de hoogte van een onofficieel ticketaanbod op internet of elders. Laat het ons weten op info@downthehill.be.


OP EN ROND HET FESTIVALTERREIN


Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket en campingticket krijgt toegang tot het festivalterrein en/of de camping. De houder van een gekopieerd festivalticket en campingticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket en campingticket kan kopiëren.


Verboden op het festivalterrein:

vloeistoffen, glas, blikjes, camelbags, scherpe voorwerpen, alcohol, drugs of verdovende middelen, vuurtjes en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen. Bij weigering wordt de toegang verboden, evenals bij het bezit van drugs of verdovende middelen.

Wel toegelaten: Camping stoelen, ligmatjes en dergelijke.

Honden worden toegelaten mits deze ten alle tijden aan de leiband gehouden worden.

Bij inbreuk zal het baasje vriendelijk verzocht worden de hond van het terrein te verwijderen.


De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden, de campingorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk mogelijk ongeval. Officiële verkoop van festival en band merchandise gebeurt alleen op het festivalterrein.
Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van/ op de festivalweide en campings tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.


Flyeren op, rond en in de buurt van het festival is verboden bij politieverordening.


Down The Hill is een festival waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de festival- en campingorganisatie.
Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden.

Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Down The Hill behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot

het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als

enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om Down The Hill te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw

inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.


AANSPRAKELIJKHEID - AFGELASTING - OVERMACHT - PROGRAMMAWIJZIGINGEN


De Down The Hill organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het Down The Hill ticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.


Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de Down The Hill organisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De Down The Hill organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.
Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de Down The Hill organisatie, inclusief Which Mountain? vzw en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de Down The Hill organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de Down The Hill organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.


Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.
Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.


Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

bottom of page