INFORMATIE CORONAMAATREGELEN DOWN THE VALLEY FESTIVAL De Down TheValley organisatie leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen. Onderstaande opsomming is informatief, niet limitatief en gebaseerd op de informatie die door de overheid bekend is gemaakt. Je zal om toegang te kunnen krijgen tot het event een Covid Safe Ticket moeten hebben: 1) Je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt; 2) Je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden; 3) Je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen; 4) Je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag. Bekijk de veelgestelde vragen op https://covidsafe.be/ Enkel toegang tot het festival indien: - Personen die volledig gevaccineerd werden, minstens twee weken voor de toegang tot het festival, en dit door middel van een COVID Safe Ticket / (DCC) Digital Corona Certificate, afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig festival toegangsticket. - Personen die gedeeltelijk werden gevaccineerd en een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 48 uur voor toegang tot het festival en dit door middel van een COVID Safe Ticket / (DCC) Digital Corona Certificate afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie (Huisarts,…) kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig festival toegangsticket. Het toegangsrecht geldt voor zowel zaterdag 28 augustus als voor de camping op zondag 29 augustus, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden. - Niet gevaccineerde personen die een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 48 uur voor aanvang van toegang tot het festival en dit door middel van een COVID Safe Ticket / (DCC) Digital Corona Certificate afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie (Huisarts,…) kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig festival toegangsticket. Het toegangsrecht geldt dan voor zowel zaterdag 28 augustus als voor de camping op zondag 29 augustus, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden. - Niet gevaccineerde personen die een negatieve snelle antigeentest hebben laten afnemen 24 uur voor aanvang van toegang tot het festival en dit door middel van een COVID Safe Ticket / (DCC) Digital Corona Certificate afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie (Huisarts,…) kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig festival toegangsticket. Het toegangsrecht geldt dan voor zowel zaterdag 28 augustus als voor de camping op zondag 29 augustus, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden. Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de festivalganger en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de Down The Hill organisatie verhaald worden. Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig COVID Safe Ticket, zoals hierboven bepaald, geeft geen recht tot annulering, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke festivalbezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de festivalorganisatie, kennis heeft van de geldende regels op het festival en de campings en deze naleeft. Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om te allen tijde de meest recente en geldende regels, voorschriften en richtlijnen aangaande het festival- en campingbezoek te kennen en na te leven, evenals deze voor elke toegang tot het festival na te gaan op de officiële website van het festival: www.downthehill.be. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat je kennis hebt genomen van deze informatie over de coronamaatregelen en dat je hiermee akkoord gaat. Bij afgelasting van het evenement zal de volledige ticketprijs worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan. _______________________________   INFORMATION CORONA MEASURES DOWN THE VALLEY FESTIVAL The Down The Valley organization complies with government obligations, guidelines and recommendations. These can change at any time leading up to or during the festival. The list below is informative, not limited and based on the information announced by the government. You will need a Covid Safe Ticket to access the event: 1) You are in possession of a vaccination certificate: you have been fully vaccinated for more than 2 weeks; 2) You have a recovery certificate of less than 6 months; 3) You have had a PCR test taken, with a negative result: validity = day of the test plus 2 days; 4) You have had a rapid antigen test performed by medically trained personnel, with a negative result: validity = day of test plus 1 day. View the frequently asked questions at https://covidsafe.be/ Only access to the festival when: - Persons who have been fully vaccinated, at least two weeks before entry to the festival, and who can demonstrate this by means of a COVID Safe Ticket / (DCC) Digital Corona Certificate, issued by a competent authority within the European Union, are given access provided they are in to be in possession of a valid festival entrance ticket. - Persons who have been partially vaccinated and have passed a negative PCR test maximum 48 hours before entry to the festival and this by means of a COVID Safe Ticket / (DCC) Digital Corona Certificate issued by a competent authority within the European Union (Doctor,… ) can show, receive access provided that they are in possession of a valid festival entrance ticket. The right of access applies to both Saturday 28 August and to the campsite on Sunday 29 August, depending on government decisions and ticket conditions. - Persons who are not vaccinated and have taken a negative PCR test maximum 48 hours before the start of access to the festival and can do this by means of a COVID Safe Ticket / (DCC) Digital Corona Certificate issued by a competent authority within the European Union (Doctor,…) show, will be admitted if in possession of a valid festival entrance ticket. The right of access then applies to both Saturday 28 August and to the campsite on Sunday 29 August, depending on government decisions and ticket conditions. - Persons who are not vaccinated and have taken a negative rapid antigen test maximum 24 hours before the start of access to the festival and can do this by means of a COVID Safe Ticket / (DCC) Digital Corona Certificate issued by a competent authority within the European Union (Doctor,…) show, will be admitted if in possession of a valid festival entrance ticket. The right of access then applies to both Saturday 28 August and to the campsite on Sunday 29 August, depending on government decisions and ticket conditions. Costs for obtaining certificates and/or tests are fully borne by the festival goer and can never be fully or partially recovered from the Down The Hill organization. Not being able or unwilling to present a valid COVID Safe Ticket, as provided above, does not entitle you to cancellation, compensation, compensation or refund, regardless of being in possession of a valid entrance ticket. It is the sole responsibility and liability of each festival visitor to ensure that they have the required documents and certificates with them at all times and can show them to the festival organization, and that they are aware of the applicable rules at the festival and the campsites and that they comply with them. It is the responsibility of each individual visitor to be aware of and comply with the most recent and applicable rules, regulations and guidelines regarding festival and camping visits at all times, as well as to check them on the official website before any entry to the festival. By agreeing to the General Terms and Conditions, you as a consumer declare expressly and unconditionally that you have taken note of this information about the corona measures and that you agree to this. If the event is cancelled, the full ticket price will be refunded to the person or company that made the order.

Organised by Which Mountain? vzw     |     www.whichmountain.be

Algemene Voorwaarden